"Selâm" Dîn-i Hakka tâbi Olanlara olsun. 

"Duâ makâmına îrâd olunur"

Ey Allah'ım 
Bana şâh damarımdan dâhi yakınsın bilirim / 
Münâcâtıma icâbet edensin görürüm/ 
Muttakilerden eyle beni,senden eman dilerim/ 
Sana ittikâ ederim,zirâ bir sanadır teslimiyyetim/ 

Ey Allah'ım 
"Sen olmasaydın kâinatı halk etmezdim" 
diye övdüğün; Habibin olan insanlığın en şereflisi Efendimize: Âline,Ashabına ve ona tâbi olan tüm insanlığa salât ve selam ederim / 

Ey Allah'ım Bülend-pâye Efendimiz hürmetine/
Ey Metîn ruhumu kuvvetli ve kudretli eyle /
Ey Mukaddes  ruhumu pür-i pak eyle /
Ey Musavvir ruhumu gevher-i rûh eyle /
Ey Münezzeh ruhumu nurunla güzîde eyle /

Ey Allah'ım insanlık içinde Bî-hümâl olan Efendimiz hürmetine/
Güzel ahlakı,fazileti,meziyeti kıl üzerime mezid/ 
Lutf u ihsânını coşkun seller gibi yağdır ya Mâcid/
Nefsanî arzulardan sıyır, eyle ahlak-ı hamid/
İnâyet et ey ilâhım, bir sensin bana ümid / 

Ey Allah'ım Hayrü'l beriyye Efendimiz hürmetine/
Gayr-i câiz,nâ-münasip hâllerden uzak eyle ya  Hayy/
Kemâl-i tevekkül ve tevâzu sahibi eyle ya Âliyy/ 
Te'kid-i revâbıt-ı rıkkıyyet sahibi eyle ya Veliyy/
Kâmil-i insanlıkla müşerref sahibi eyle takîy/

Ey Allah'ım Efendimizin o Rû-yî tâbân'ı hürmetine
Sevdiklerimi  senin yoluna ilhâk et /
Kıl onları saadetle,iki dünya da aziz et/ 
Ebhâr ı Derya kulunun duasına âmin diyene murâdını ihsan et/ 
O dehşetli günde (mîzân ı terazi) bizlere merhamet et / 

Ey Allah'ım 
Bana ihsan ettiğin nimetlerle ahiret yurdumu 
gözeteyim /
Bana yaptığın iyilikler gibi,bende senin yoluna 
a'mâl-i hasene bahçesi biçeyim/
Verdiğin tüm nimetleri her dâim senden bileyim/

Ey Allah'ım İnşikâku'l-kamer mucizesinin sahibi Efendimiz hürmetine/ 
İlim ve irfanla zengin kıl/
İhlas ve samimiyeti imanımın üzerine kıl/ 
Takva ve iffetle mükerrem kıl/
Feraset ve basiretle iz'anımı aydınlık kıl /
Şefkat ve merhametle zinetli kıl /
İlahi! ibadetimde ihlallerimi ilham kıl / 
Kulluğumu doğru hâlde ikmâl kıl / 
Sana itâatte ikdam kıl / 

Ey Allah'ım Mucizât-ı Ahmediyye hürmetine/ 
Göğsüme  inşirah  ver/
İşlerime suhulet  ver/ 
Dilimdeki tutukluğa çözüm ver/ 
Sözlerime netlik ver / 
 
Ey Allah'ım Belâgat-pîrâ Efendimiz hürmetine/
Ebed yolculuğuma yoldaş olacak/
Hayatımın her alanına köşe bucak müşterek olacak/
Seni seven,sana yönelen hakikatli kimselerle hemhâl et / 
"Zirâ seni seven beni incitmez"

Ey Allah'ım cihân-ârâ Efendimiz hürmetine/ 
Mâsivâdan kaldırıp, doğrult/
Senin yolunda kıyam ettirip, durdur/  
Aklımı hikmet müzeyyinatıyla doldur/ 
Göğsümü tahkîki ve tafsilî imanla ferahlık buldur/ 

Ey Allah'ım cihân-efrûz Efendimiz hürmetine/ 
Hakka dayanan/
Hayra harcayan / 
Huzurunda boyun büken/
Seher vaktinde senden bağışlanma dileyenlerden eyle / 

Ey Allah'ım 
Gönlümüzdeki dertlere derman /
Hiç bir hastalık kalmayacak şekilde şifa'n/
Sağlık sıhhat ve âfiyet eyle ihsan / 
Rızık olarak bize verdiğini bereketlendir her an/

Ey Allah'ım 
Yurdumda  kumpaslar kurulmasın/
Yurdumda kahpelerin şer ittifâkı olmasın/
Yurdumda vatansız terör barınmasın/ 
Yurdumda tüm hainler Kahhar isminle kahrolsun/ 

Ey Allah'ım 
Zelil olmaktan /
Zillete düçârlıktan /
Zalimin zulmünden /
Zamanımı mâlâyâni eylemekten sana sığınırım/ 

Ey Allah'ım 
Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen fasıklık/tan
Zamanın kol gezeni şerr-i fitne-i  fesat/tan 
Şeytanın beni  fakirlikle korkutup,sürükleyeceği fahşa'/dan
Her türlü Fısk u fücur/dan SANA SIĞINIRIM 

Ey Allah'ım
Her nefsin hasetinden /
Her gözün şerrinden /
Her dilin taarruzundan /
Her türlü âfetten sana sığınırım /

Ey Allah'ım Tebşîr ve Tehdîde memur buyurulan Efendimiz hürmetine/ 
Sıdk ile adını(ALLAH cc) ananlar  hürmetine/
Senin yolunda kâim olanlar hürmetine /
Kur'an'a ve sünnete tabi,hâdimler hürmetine /
"Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla.” / 

Subhâne zil mülki vel melekût /
Subhânel zil izzeti vel ceberut/
Subhânel hayyillezî lâ yemût/ 
Subbuhun Kuddüsun Rabbüne ve Rabbu'l melaiketi ve'r ruh/ 

“Mülk ve melekûtun sahibini tesbih ederiz/
İzzet ve ceberut (ululuk) sahibini tesbih ederiz/
Hiç ölmeyecek diri olanı tesbih ederiz/
Çok münezzehtir! O, çok mukaddesdir/
Meleklerin ve Ruh’un Cebrail (as)’ın Rabbidir.” /
AMİN AMİN AMİN 

"SANA MÜNÂCÂTIMI MAKBUL VE KABÛL EYLE"