AYANCIK KAYMAKAMLIĞI

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN;

Sıra No

Taşınmaz No

Mahalle/Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

Cinsi

Hazine Hissesi

İmar Durumu

Tahmin Edilen Bedel (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi ve Saati

1

57020102763

ABDULKADİR

128

9

2.228,85

ÇALILIK

TAM

İMARSIZ

137.100,00

35.646,00

20.06.2023

10:00

2

57020102413

AĞAÇLI

113

591

1.261,85

HALİ ARAZİ

TAM

İMARSIZ

182.500,00

51.100,00

20.06.2023

10:20

3

57020103893

KOZSÖKÜ

115

1

431,13

HAM TOPRAK

TAM

İMARSIZ

34.500,00

10.005,00

20.06.2023

11:00

4

57020101925

TOPAĞAÇ

109

103

6.799,52

HAM TOPRAK

TAM

İMARSIZ

410.000,00

77.900,00

20.06.2023

11:20

5

57020104364

YARENLER

136

55

10.967,86

ÇALILIK

TAM

İMARSIZ

560.000,00

100.800,00

20.06.2023

11:40

1) Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Ayancık Milli Emlak Şefliğince teşekkül edecek Komisyonca Ayancık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda (Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Cad. No:1 Ayancık Hükümet Konağı 2 nci kat) ayrı ayrı yapılacaktır.

2) İhaleye katılacakların ihale saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına;

                a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanı,

                b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını,  tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını,

                c) İhalelerin başlangıç saatine kadar taşınmaz bilgileri (Taşınmaz no, köy, ada, parsel) belirtilerek geçici teminatı yatırmaları (1-Tedavüldeki Türk Parası 2-Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları 3-Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 4-Yalnızca taşınmaz malların satışında, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz),   ve makbuzu İhale Komisyonuna teslim etmiş olmaları, geçici teminatın bankalardan alınmış geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir. Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.(Geçici teminat bedellerinin Ayancık Malmüdürlüğünün T.C. Ziraat Bankası Ayancık Şubesindeki TR 1200 0100 0229 0000 1000 5796 IBAN nolu hesabına yatırmaları halinde Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.)

                d) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak,  idare merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı 2023 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ve tatbiki imza örneklerini,

                e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, vermeleri gerekmektedir.

3) Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

4) Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf internet adresinden görülebilir.

5) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği hükümleri uyarınca, ihale tarihi itibari ile anılan yönetmelikte değişiklik yapılması sonucu, milli emlak iş ve işlemlerinin döner sermayeye tabi tutulması halinde, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce belirtilen oranda ayrıca Döner Sermaye ödemesi alınacaktır.

6) Satışı yapılacak olan taşınmaz malların satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satışı yapılacak olan taşınmaz malların ihale bedelleri peşin ödenebileceği gibi talep halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, taksitlerle ve kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağ verilmeyecektir. Ferağın verilebilmesi için takside bağlanan borç ve kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893. maddesinin 1. bendi uyarınca satışı yapılan taşınmaz mal üzerine Hazine lehine Kanuni ipotek tesis edilir.

7) İhaleler ile ilgili şartnameler Ayancık Milli Emlak Şefliğinde (Yalı Mahallesi Hakan Ünsal Cad. No:1 Ayancık Hükümet Konağı 2 nci kat)  mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak görülebilir.

8) 4706 sayılı Yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

9) İhale Komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararları kesindir.

10) Bu ihaleye ilişkin bilgiler https://sinop.csb.gov.tr/ adresinden öğrenilebileceği gibi, Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN01835814