SPOR MALZEME VE ALETLERİ SATIN ALINACAKTIR
SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

BOYABAT İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 21 KALEM HALTER BRANŞI MALZEMESİ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2024/499447
1-İdarenin
a) Adı: SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası: 3682605210 - 3682619555
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: BOYABAT İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 21 KALEM HALTER BRANŞI MALZEMESİ ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı: BOYABAT İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNE 21 KALEM HALTER BRANŞI MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: BOYABAT İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ, BOYABAT SPOR KOMPLEKSİ
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren en geç 45 gün içerisinde İdarenin belirtileceği yer ya da yerlere nakliye, taşıma ve montaj bedelleri yüklenici tarafından karşılanarak teslim edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmadığı sonradan anlaşılan malzemeler, her türlü maliyeti yükleniciye ait olmak üzere teknik şartnameye uygun olarak 15 (on beş) gün içerisinde değiştirilecektir. Aksi takdirde sözleşmedeki cezai hükümler işletilecektir
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Hizmet Binası Konferans Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
Katalog Üretici veya ithalatçısının unvan ve iletişim bilgilerinin bulunduğu fotoğraf, resim ve teknik özelliklerini gösteren katalog, broşür vb. tanıtım materyallerini vereceklerdir. Teklif edilen ürünler kataloglarda işaretlenmiş olacaktır. Üretici veya ithalatçıların internet ortamında yayımladıkları tanıtıcı materyallerin internet çıktıları kabul edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Tek ortağın sunması yeterlidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN02018612