DURUM GÖRÜŞÜLDÜ:  5393 sayılı Belediye Kanununun 32 maddesi gereği, 2023 yılı için Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin (1/3) Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine bir gün için ödenecek hakkı huzur ücreti olarak belirlenmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/11/2022 tarih ve  31105704-020-E.126288/3665 sayılı teklifi ile, A.İrfan ONUR isimli vatandaşımız, İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 328 Ada , 3 nolu parsel maliki olduğunu, yeni imar planında parselinin tamamının "park, yeşil alan, yol" olarak planlandığını, ancak parsel üzerinde iskanı olan bina bulunduğunu, dolayısıyla mağdur edildiğini, mağduriyetinin giderilmesine yönelik plan tadilatının yapılması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: Belediyemize 07/11/2022 tarih ve bila sayılı dilekçe veren A.İrfan ONUR isimli vatandaşımız, İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 328 Ada , 3 nolu parsel maliki olduğunu, yeni imar planında parselinin tamamının "park, yeşil alan, yol" olarak planlandığını, ancak parsel üzerinde iskanı olan bina bulunduğunu, dolayısıyla mağdur edildiğini, mağduriyetinin giderilmesine yönelik plan tadilatının yapılmasını talep etmektedir.

İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 328 Ada, 3 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 2016 yılında onaylanan İmar Planlarından önce bir bölümü yol, bir bölümü ise 2 kata imarlı konut adası iken 2016 yılı planları ile kurum görüşüne istinaden "Orman Alanı" olarak planlanmıştır. Ancak 21/06/2022 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile güncel kurum görüşüne göre orman alanından çıkarılmış, bir bölümü yol, bir bölümü ise "Park Alanı" olarak planlanmıştır.

Söz konusu tadilat talebi ile, mevcut "Park Alanı" kaldırılıp, yerine "Konut" imarı getirileceği, gerekli Sosyal Donatı Alanı sağlanamayacağı, ayrıca eşdeğer alan ayrılamayacağı ve talebin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26. maddesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından talebin reddine, mağduriyetin 18.madde uygulamasıyla giderilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında  Gündemin 3.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2022 tarih ve 31105704-041.99-E.126379/3703  sayılı teklifi ile, Sinop Merkez Koruma Amaçlı İmar Planları içerisinde kalan Turizm Merkezinin incelenerek uygun bulunması halinde onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Sinop Merkez Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları kapsamında, yüklenici Şahin Planlama Jeo.Etüd Harita Tic.Ltd.Şti. tarafından düzenlenen, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmarlarının 3194 Sayılı İmar Kanunu, 2863 sayılı Kültür Varlıkları Koruma Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve Planlama İlke ve Esasları doğrultusunda İller Bankası A.Ş. tarafından incelenerek uygun bulunduğu, Belediyemizce de incelenerek uygun bulunması halinde alınacak Meclis Kararıyla birlikte Turizm Merkezlerine yönelik inceleme yapılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesini, Bakanlıkça da uygun bulunması halinde planların Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’ na gönderilmesine , uygun görülmeyen hususlar olursa belirtilen Teknik Rapor ile Banklarına iletilmesi talebine yönelik yapılan incelemeler sonucunda;                                 

Yağış olmaması çiftçiyi endişelendiriyor Yağış olmaması çiftçiyi endişelendiriyor

Koruma Amaçlı İmar Planlarının daha detaylı incelemesi için İmar Komisyonuna ek süre verilmesine, konunun 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında  Gündemin 4.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/12/2022 tarih ve 31105704-020-E.126503/3724 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 118 ada ,47,55 ve 56 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi, 118 ada, 47,55 ve 56 nolu parsellerin bulunduğu alanda 03/10/2022 tarih ve 705 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla plan tadilatı yapılmasına karar verilmiştir. İlimiz Merkez Korucuk Mahallesi,118 Ada, 47,55 ve 56 nolu parseller Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 21/06/2022 tarih ve 40 Sayılı Meclis Kararıyla onaylanan imar planında bir bölümü "Tarım Alanı", bir bölümü yol olarak görülmektedir. Söz konusu parselin bulunduğu alanda 03/10/2022 tarih 705 sayılı Meclis

Kararıyla mevcut yol aksının yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir.

Öneri plan tadilatı ile, Mevcutta yer alan 1.727,99 m2 lik "Konut Alanı" 1.121,57 m2 ye düşürülmüş, 602 m2lik Park Alanı planlanmış ve yol batıya kaydırılarak halihazır kullanımına uygun hale getirilmiştir. Söz konusu plan tadilatlarının (Ekli Planlardaki gibi)  planı mevcut kullanımla uyumlu hale getirildiği, ayrıca kamu yararı gözetildiği anlaşıldığından, 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereği onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 5.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/12/2022 tarih ve 31105704-020-E.126504/3725 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi, 696 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onaylanması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi,696 nolu parselde 07/11/2022 tarih ve 730 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla plan tadilatı yapılmasına karar verilmiştir.          

İlimiz Merkez, Bostancılı Mahallesi,696 nolu parsel Belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, 21/06/20222 tarih ve 40 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre "Mezarlık Alanı" olarak gözükmektedir. Söz konusu taşınmaz 04/08/2016 Tarih  ve 116 sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve Samsun İdare Mahkemesince iptal edilen imar planında ve öncesinde de "Ayrık Nizam -2 Kat" "TAKS:0,25-KAKS:0,50" yapılaşma koşullarına sahip ""Konut Alanı" iken, 03/02/2020 tarih ve 21 Sayılı Belediye Meclis Kararıyla onaylanan ve Samsun İdare Mahkemesince iptal edilen imar planlarında "Afete Maruz Bölge " olarak görülmektedir.

Söz konusu parselin bulunduğu alanda 07/11/2022 tarih ve 730 Sayılı Meclis Kararıyla eski plan hakkının geri verilerek mağduriyetin giderilmesine yönelik plan tadilatının hazırlanmasına karar verilmiştir. Öneri plan tadilatı ile, İlimiz Merkez Bostancılı Mahallesi,696 nolu parseldeki "Mezarlık" alanı küçültülerek, söz konusu parselin eski yapılaşma hakkı olan "Ayrık Nizam -2 Kat" "TAKS:0,25-KAKS:0,50" koşulları önerilmiş,  Parsele eski kullanım hakkı geri verildiğinde getirilen nüfusa hizmet edecek yeşil alan mezarlık alanı ile parsel sınırında sağlandığı anlaşıldığından, söz konusu plan tadilatlarının (Ekli Plandaki gibi) 3194 Sayılı İmar Kanunun 8/b maddesi gereği onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 6.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/12/2022 tarih ve 31105704-041.99-E.126505/3726 sayılı teklifi ile, Otel alanlarında kıyı şeridinin halkın kullanımına açık kalmasını sağlamak amacıyla hazırlanan ve ekte yer alan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı plan notu ilavesinin onaylanması talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: Belediye Meclisinin 21/06/2022 tarih ve 40 Sayılı Kararıyla onaylanan imar planlarında İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce uygulamada yaşanılan aksaklıklar ve Müdürlüğümüze iletilen vatandaş şikayetleri de göz önüne alınarak, imar planı sınırları içerisinde kalan "Otel Alanları"nda kıyı şeridinin halkın kullanıma açık kalmasını sağlayacak plan notu ilavesinin yapılması talep edilmektedir.

Belediye Meclisinin 03/10/2022 tarih ve 707 Sayılı Kararıyla İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce hazırlanan plan notu incelendiğinde, plan bütünlüğünü etkileyeceği anlaşıldığından,03/10/2022 tarih ve 707 sayılı Meclis Kararının ve talebinin reddine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 7.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 16/12/2022 tarih ve 65370390-020-E.127175/563 sayılı teklifi ile, TÜM-BEL-SEN ile Belediyemiz arasında 2023 yılı içersinde yapılan Toplu Sözleşmenin yenilenebilmesi için, 4688 Sayılı Yasa gereği Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Barış AYHAN’a yetki verilmesi talebi Meclisçe incelendi.       

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : TÜM-BEL-SEN ile Belediyemiz arasında 2023 yılı Toplu Sözleşme görüşmelerine başlanabilmesi için, 4688 Sayılı Yasa gereği görüşmelerde Belediyemizi temsilen Belediye Başkanı Barış AYHAN’a yetki verilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 8.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/12/2022 tarih ve 10697587-105.01-E.127285/313 sayılı teklifi ile, Belediyemiz Hizmetlerinin (Yol,Su,Temizlik Ulaşım gibi) araç ve gereçlerimizle birlikte mücavir alanlara verilebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (t) bendi gereği Meclisçe karar alınması talebi Meclisçe incelendi.                          

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ:  5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (t) bendi gereği, Belediyemiz Hizmetlerinin 2023  yılında da  (yol,su,temizlik,ulaşım gibi) araç ve gereçlerimizle birlikte mücavir alanlara da verilmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.

 Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 9.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/12/2022 tarih ve 10697587-050.01.01-E.127286/314 sayılı teklifi ile, Belediyemizin 2023 yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin Hesap ve Kayıt işlemlerinin denetimi için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu Üyelerinin Meclisçe seçilmesi talebi Meclisçe incelendi.                         

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereği Belediyemizin 2023  yılı Gelir ve Giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve kayıt işlemlerini denetleyecek olan Denetim Komisyonunun 5 kişiden oluşmasına, yine 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesi hükümleri doğrultusunda her siyasi parti gurubunun Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması dikkate alınarak gizli oyla yapılan seçim sonucu, Meclis Üyeleri Ayten KESKİN, Cavidan UZUN, Volkan GÜNEY,Sıtkı LEVEND ve Zehra Nur ÇERÇİL’in 20 şer  oyla  Denetim Komisyonuna seçilmelerine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 10.maddesinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğünün 19/12/2022 tarih ve 10697587-105.01-E.127287/315 sayılı teklifi ile, Belediyemiz Meclis Başkanı ve Üyelerine 2023 yılında uygulanacak Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için belirlenecek Hakkı Huzur Ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32.maddesi gereği belirlenebilmesi talebi ile ilgili, Belediye ve Meclis Başkanı Barış AYHAN Meclis Üyelerine konu ile ilgili detaylı bilgi verdi. Konu Meclisçe incelendi.                          

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ  :  5393 sayılı Belediye Kanununun 32 maddesi gereği, 2023 yılı için Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birinin (1/3) Meclis Başkanı ve Meclis Üyelerine bir gün için ödenecek hakkı huzur ücreti olarak belirlenmesine Meclisçe oy birliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında   Gündemin 11.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22/12/2021 tarih ve 65370390-020-E.127253/594 sayılı teklifi ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre, 2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen ve 2023 yılında istihdam   edilmesi düşünülen, aşağıda adı,soyadı ve unvanları belirtilen personeller 2023 yılında ödenecek aylık net ücretlerinin belirlenmesi talebi ile ilgili, Belediye ve Meclis Başkanı Barış AYHAN Meclis Üyelerine konu ile ilgili detaylı bilgi verdi.Konu Meclisçe incelendi. 

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesine göre, 2022 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilen ve 2023 yılında istihdam   edilmesi düşünülen, aşağıda adı, soyadı ve unvanları belirtilen personellere 2023 yılında ödenecek aylık net ücretlerin aşağıda yazıldığı şekilde  belirlenmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

             ADI SOYADI                    :        ÜNVANI          :             BELİRLENEN ÜCRET  :    

            Hakan TÜTÜNCÜ                      Kimyager                          8.910,00.-TL.

            Nurgül BAYRAK                       Mimar                                9.850,00.-TL.

            Olcay Hatice ÖZCAN                 Şehir Plancısı                    9.850,00.-TL.

           Burcu ÖZGENÇ                          İstatistikçi                          8.510,00.-TL.

            Murat YILDIZ                            İnşaat Mühendisi               9.850,00.-TL.

           Ecem  ONUR                               Ekonomist                         8.510,00.-TL.

           Büşra KESKİN                            Orman Mühendisi              8.510,00.-TL

            Melike VURAT                           Gıda Mühendisi                 8.940,00.-TL.

            Onur ABADAN                           İnşaat Mühendisi               8.510,00.-TL.

            Tugay Kaşif DİZDAROĞLU      Ekonomist                          8.510,00.-TL.

            Barış Berkcan BAYRAK            Mimar                                 8.510,00.-TL.

            Sami KÜÇÜKKALYON             Maden Mühendisi              8.510,00.-TL.

            Eray YAVUZ                               Jeoloji Mühendisi              8.510,00.-TL.

           Zeynep YALÇINKAYA            Avukat                            10.660,00.-TL.

           Volkan KARAGÜLLE               Eğitmen                            8.510,00.-TL.    

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 12.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2022 tarih ve 65370390-045.99-E.126751/598 sayılı teklifi ile, Belediyemizde çalışan 6 engelli daimi geçici işçimizin 2023 yılı içerisinde çalıştırılabilmesi için 72 adam/ay vizesinin onaylanması talebi Meclisçe incelendi.                          

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların 22. maddesi gereğince, Belediyemizde çalışan 6 engelli daimi geçici işçimizin 2023yılı içerisinde çalıştırılabilmesi için 72 adam/ay vizesinin onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 13.maddesinde yer alan Zabıta Müdürlüğünün 26/12/2022 tarih ve 59468105-020-E.127758/701 sayılı teklifi ile, 2023 yılında Zabıta Personeline ait Fazla Çalışma Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.                          

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : 08/04/2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle Sinop Belediyesi B2 grubundan B3 grubunu çıkartılmış olup, Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü personeline 2023 yılında verilecek Fazla Çalışma Ücretlerinin,  2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun  “ K “ cetvelinde gösterilen nüfusu 100.001’den 250,000’e kadar olan İller için belirlenen 955.00 TL. olarak belirlenmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 14.maddesinde yer alan İtfaiye Müdürlüğünün 28/12/2022 tarih ve 37434885-020-E.127959/300 sayılı teklifi ile, 2023 yılında İtfaiye Personeline ait Fazla Çalışma Mesai Ücretlerinin belirlenmesi talebi Meclisçe incelendi.                         

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ  : 08/04/2020 tarih ve 31093 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle Sinop Belediyesi B2 grubundan B3 grubunu çıkartılmış olup,  Belediyemiz İtfaiye Müdürlüğü personeline 2023 yılında verilecek Fazla Çalışma Ücretlerinin,  2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun  “ K “ cetvelinde gösterilen nüfusu 100.001’den 250,000’e kadar olan İller için belirlenen 955.00 TL. olarak belirlenmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127970/3928 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127997/3929 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127982/3930 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127968/3931 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127962/3932 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127998/393 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127981/3934 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 22.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127987/3935 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127967/3936 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 25.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127963/3938 sayılı teklifi,

                                    Gündemin 26.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127992/3939 sayılı teklifi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ        : Gündemin 15.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127970/3928 sayılı teklifinin,

                                    Gündemin 16.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127997/3929 sayılı teklifinin,

                                    Gündemin 17.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127982/3930 sayılı teklifinin,

                                    Gündemin 18.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127968/3931 sayılı teklifinin,

                                    Gündemin 19.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127962/3932 sayılı teklifinin,

Gündemin 20.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127998/393 sayılı teklifinin,

                                      Gündemin 21.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127981/3934 sayılı teklifinin,

                                       Gündemin 22.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127987/3935 sayılı teklifinin,

                                       Gündemin 23.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127967/3936 sayılı teklifinin,

                                       Gündemin 25.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127963/3938 sayılı teklifinin,

                                       Gündemin 26.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127992/3939 sayılı teklifinin İmar Komisyonuna havale edilmesine ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği komisyon tarafından hazırlanacak raporun Şubat ayı Meclis Toplantısında görüşülmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

                                        Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündemin 24.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2023 tarih ve 31105704-020-E.127966/3937 sayılı teklifi ile, İlimiz Merkez, Gelincik Mahallesi, 218 Ada, 31 nolu parselde 5.220,35 m2 lik alana Tarım İl Müdürlüğü lojmanlarının tahsisi çalışmalarının devam ettiği, yeni Arkeoloji müzesinin yapım işinin Bakanlığın yatırım programına teklif edilebilmesi için yer tahsisi gerektiğini bu nedenle, Gelincik Mahallesi, 218 Ada, 43 nolu parselde kayıtlı 3.324,24 m2lik alanın Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere tahsis edilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ           :  Sinop Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 'nün 26.12.2022 tarih 3298506 sayılı yazıları ile, İlimiz Merkez, Gelincik Mahallesi 218 Ada 31 no.lu parselde 5.220,35 m2 lik alana Tarım İl Müdürlüğü lojmanlarının tahsisi çalışmalarının devam ettiğini yeni Arkeoloji müzesinin yapım işinin Bakanlığın yatırım programına teklif edilebilmesi için yer tahsisi gerektiğini bu nedenle uygun Gelincik Mahallesi 218 Ada 43 no.lu parselde kayıtlı 3.324,24 m2lik alanın Arkeoloji Müzesi yapılmak üzere tahsis edilmesi talep edilmektedir. İlimiz Merkez Gelincik Mahallesi 218 Ada 43 no.lu parsel belediye sınırları içerisinde kalmakta olup, S.K.V.K.B.K kararıyla 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında kalmaktadır. Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar olan geçiş döneminde uygulanan 1988 yılı planlarına göre ise bir bölümü "Tarım İl Müdürlüğü" bir bölümü "Otopark" bir bölümü ise "Belediye Garajı" olarak görülmektedir.Konu ile ilgili Meclisçe yapılan incelemede,tahsisi istenen parselin 3.Derece Arkeolojik Sit Alanında bulunduğu,koruma amaçlı imar planlarının İller Bankası Marifetiyle yapımının devam ettiği,koruma amaçlı imar planlarının onayından sonra tahsisi istenilen parselde bulunan Köy Minibüslerine yönelik yer tahsisi yapılmasından sonra tahsis talebinin değerlendirilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

 Belediye Meclisinin 2023 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısında Gündem dışı görüşülmesi talep edilen Özel Kalem Müdürlüğünün 02/01/2023 tarih ve 67088654-020-E.128180/1 sayılı teklifi ile, Belediyemiz 06/09/2022 tarih ve 698 Sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize devredilmesine karar verilen TİM BASIM VE GÖRSEL YAYIN REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Belediye Başkanımız Barış AYHAN, Şirket Müdürü olarak A.Hakan SÖNMEZ ve Muhasebe Yetkilisi olarak İbrahim SİPAHİ' nin 2023 yılı içerisinde de görevlendirilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ        : Belediyemiz 06/09/2022 tarih ve 698 Sayılı Meclis Kararı ile Belediyemize devredilmesine karar verilen TİM BASIM VE GÖRSEL YAYIN REKLAM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN; Şirket Yönetim Kurulu Başkanı olarak Belediye Başkanımız Barış AYHAN, Şirket Müdürü olarak A.Hakan SÖNMEZ ve Muhasebe Yetkilisi olarak İbrahim SİPAHİ' nin 2023 yılı içerisinde de görevlendirilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.