İŞKUR’ dan Milli İstihdam Seferberliğine Yeni Destekler


Asaf Çalışır

Asaf Çalışır

Okunma 25 Mart 2019, 00:07

21 Ocak’taki TOBB Türkiye Ekonomi Şura’sında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın iş dünyasına yeni bir istihdam Seferberliği çağrısının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7166 sayılı teşvik kanunu yayınlanmıştır.

 “ Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası başlatılmıştır.

2019 yılı uygulanacak teşvikler:

1) Yeni İstihdama Ücret Desteği (3 ay )

İstihdam düzeyinin korunması ve ilave istihdam sağlanması amacıyla 2018 yılında SGK’ya bildirilen en az sigortalı sayısına 1 Şubat-30 Nisan 2019 tarihleri arasında ilave olarak işe alınan her bir sigortalı için

            Sigorta primi ve vergi teşviki ile birlikte günlük 67,36 TL, aylık 2.020,90 TL ücret desteği sağlanacak, sağlanan destek işverenin sigorta prim borçlarına mahsup edilecektir.

Yaralanma Şartları

Sigortalı Yönünden;

 1. 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,
 3. İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510/4-1-(a) ve (c) bentleri kapsamında bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510/4-1-(b), ek 6, ek 9 uncu madde birinci fıkra kapsamında sigortalı olmamaları,

İşveren Yönünden;

 1.  Özel sektör işvereni olması,  3 ay ücret desteğine karşılık işe altıkları tarihten itibaren toplam 9 ay istihdam etmesi,
 2. 2018 yılında Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren dokuz aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılmaları
 4.  Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 5. Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 6. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 7. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
 8. İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,     

Destek Süresi

 1. Sigortalılar işe alındığı tarihten itibaren 3 ay destekten yararlanacaktır. (Örnek: Nisan ayında işe alınan bir işçi için Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında destek alınacaktır.)
 2. Şayet sigortalı, işe girdiği tarih itibariyle 2018 yılı ortalama sigortalı sayısına ilave ise 3 aylık süre dolduktan sonra,
 3. Kadın sigortalılar, 18-25 yaş aralığında erkek sigortalılar ve engelli sigortalılar 15 ay,
 4. Diğer sigortalılar ise 9 ay,
 5. 2019 yılında ilk defa işçi çalıştırmaya başlayacak işyerleri yeni destekten yararlanamayacak, şartları taşıyor ise hâlihazırdaki ilave istihdam desteğinden yararlanacaktır.

2 ) Yeni İstihdamın SGK Primine, Vergisine Destek

Yaralanma Şartları

Sigortalı Yönünden

 1. 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2. Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 3. İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1-a, b, c ek-6 ve ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç)

İşveren Yönünden;

 1. Özel sektör işvereni olması,
 2. Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işe alındığı işyerinden Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
 3. APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 4. Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5. Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
 7. İhale konusu iş üstlenilmemiş olması,

Destek Süresi ve Destek Tutarı

1/1/2018tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 2020/Aralık ayı aşılmamak üzere bu destekten yararlanılabilecektir. Bu durumda, 01/10/2020 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri destek kapsamına girmemektedir.

 İşyerinin imalat sektöründe veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde, günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, sigortalının SPEK üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı,

             - İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde sigortalının, SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, tutarında işverene prim desteği sağlanmakta ve destek tutarı Fondan karşılanmaktadır.

3 ) Kısa Çalışma Ödeneği:

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre; sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle

işyerindekihaftalık çalışma sürelerini geçici olarak önemli ölçüde azaltması veya işyerinde faaliyeti tamamen veya kısmen geçici olarak durdurması hallerinde;

            üç ayı aşmamak üzere kısa çalışma uygulanır.

            Günlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı,

İşçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçmemek üzere, sigortalının son on iki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır.

4 ) Ücret Garanti Fonu

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin;

konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere,

işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını İŞKUR tarafından ödenir.

Yararlanma Şartları

           İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.

           İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.

 1. ) İşbaşı Eğitim Programı

İşbaşı eğitim programı, katılımcının mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenir.

İşbaşı eğitim programı, ilgili mevzuatı gereğince en az iki sigortalı çalışanı olan ve Kuruma kayıtlı işyerlerinde uygulanır.

Programın uygulanması

Program Uygulama süreleri

Hizmet Sektörü katılımcılarına 3 ay süreyle aylık 2.021   = 6.063 TL

İmalat sanayi ve bilişim sektörlerinde süre 6 ay süre ile 2.021  = 12.126 TL

Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb.  mesleklerde 18-29 yaş arası gençler için 9 ay süreyle  uygulanacak ve aylık 2.210  = 19.890 TL

Katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri İŞKUR tarafından karşılanacak

 2-5 yaş arası çocuğu olan imalat sanayide işbaşı eğitim programına katılan kadınlara ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği verilmektedir.

6 ) İhtiyacınıza Uygun, Nitelikli İşgücü

İŞKUR ile TOBB arasında işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin birleştirilmesini içerecek şekilde mesleki eğitimlerin düzenlenmesine yönelik Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü imzalanmıştır.

Taleplerin Değerlendirilmesi, Kontenjan Belirlenmesi ve Mesleki Eğitimlerin Düzenlenmesi, İşverenler çalışan sayılarının yüzde ellisine kadar kontenjan talebinde bulunabilecektir.

MEGİP kursuna katılan kursiyere kursa katıldığı her fiili gün için 77,70.TL cep harçlığı verilir.

Ayrıca uygulamada olan diğer teşvikler:

1 ) Asgari Ücret Desteği:

500’ün altında çalışına bulunan işyerinde günlük 5 TL aylık 150 TL, 500 ve üzerinde çalışanı bulunan işyerlerinde günlük 3,36 TL aylık 101 TL destek ödemesi yapılacaktır.

2 ) Düzenli Ödemeye Devamlı Destek

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

İşveren Hissesi 5 Puan  =  Aylık 128 TL kişi başına 959 TL destek.

3 )Kalkınmaya İlave Destek

Kalkınmada öncelikli 51 ilde ve 2 ilçedeSigortalıların SGK primlerine 5 puanlık indirime ilave olarak ilave 6 puan ilave

 Aylık 281 TL kişi başına 1.113 TL destek

4 )Yatırım ve İstihdama Bağlı Prim Desteği

SGK işveren primleri veya SGK işveren primleri ile SGK sigortalı primleri devlet tarafından karşılanıyor.

1., 2., 3., 4. ve 5. Bölge aylık 524 TL kişi başına 1.356 TL,

6. bölge aylık 883 TL kişi başına 1.714 TL destek.

5) Yurtdışına Götürülen/Gönderilen Sigortalılara Yönelik 5 Puan İndirim

SGK primlerinin işveren hissesinin 5 puanlık kısmı devlet tarafından karşılanıyor.

Aylık 128 TL Kişi başına 384 TL destek.

6 ) Genç, Kadın ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Desteği

Her ilave istihdam için: aşağıdaki sürelerle SGK işveren primleri ödenmeyecektir.

Kadınları ve 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 54 aya  kadar,

29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 30 aya kadar,

Çalışırken, MYK belgesi alanları, mesleki ve teknik eğitimi tamamlayanları

istihdam eden işverenlere 12 ay süreyle destek sağlanıyor

Kişinin İŞKUR’a kayıtlı olması durumunda destek süresine 6 ay eklenir

Yararlanma Şartı

Kişinin son 6 aydır işsiz olması

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor.

Aylık 524 TL kişi başına 3.934 TL destek

7 ) Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Sigorta Primi Teşviki

Kontenjan dahilinde, kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadığı halde engelli çalıştıranın;

Her bir engelli için SGK primi işveren paylarının tamamını devlet ödüyor

Aylık 524 TL kişi başına 1.356 TL destek.

8 ) İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

İşe alınan kişinin, kalan işsizlik ödeneği süresince SGK priminin %1’lik kısmı hariç olmak üzere tamamı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanır.Kişi başına 857 TL destek

Kişinin istihdam edildiği tarihten önceki son 6 ayın ortalama sigortalı çalışan sayısına ilave olarak istihdam edilmesi gerekiyor

9 ) Sosyal Hizmetlerden Faydalananların İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

SGK primi işveren hissesinin tamamı her bir sigortalı için 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

5 yıl boyunca aylık 959 TL kişi başına 1.791 TL destek.

10 ) İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

10’dan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde sigortalı başına günlük brüt asgari ücretin tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde %1,4’i, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde         %1,6’sı işverene ödeniyor

Tehlikeli iş yeri aylık 35,8 TL Kişi başına Çok Tehlikeli iş yeri aylık 40,9 TL Kişi başına

10 ve daha fazla işçi çalıştıran çok tehlikeli işyerlerinde 3 yıl süreyle ölümlü veya sürekli iş görmemezliğe yol açan iş kazası olmaması durumunda;

İşveren hissesinin %1 aylık 25,6 TL kişi başına 192 TL destek.

11 ) Genç Girişimci Teşviki

18-29 yaş aralığında olup ilk defa kendi işyerini açangerçek kişilerin 4-1/b kapsamındaki SGK primleri, 1 yıl  süreyle devlet tarafından karşılanıyor.

Bir yıl boyunca aylık 883 TL destek.

12 ) 4/b (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki

İsteğe bağlı sigortalılar ve muhtarlar hariç* SGK primlerinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar devlet tarafından karşılanıyor

Esnaf ve Şirket Ortaklığı aylık 128 TL kişi başına 959 TL,

Tarım aylık 111 TL kişi başına 831 TL destek

AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerine İlişkin Sigorta Primi Desteği

Ar-Ge/Tasarım ve destek personeli ile gelir vergisinden muaf olan personelin; SGK primi  işveren hissesinin yarısı, devlet tarafından karşılanır.

Aylık 326 TL kişi başına 2.446 TL destek.

Sigortalının, Ar-Ge/Tasarım personeli veya Ar-Ge personel sayısının %10’u aşmamak kaydıyla destek personeli ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş personel olması gerekir

13 ) Kültür Yatırımları ve Girişimleri HakkındaUygulanan Sigorta Primi Teşviki

Kültür Yatırım Belgesi sahiplerine SGK primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si devlet tarafından karşılanıyor.  3.yıl boyunca aylık 326 TL kişi başına 2.446 TL;

Kültür Girişim Belgesi sahiplerine SGK primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i, devlet

tarafından karşılanıyor. 7.yıl boyunca aylık 227 TL kişi başına 1.703 TL destek sağlanacaktır.

Söz konusu teşviklerden daha fazla işveren ve işsizlerin faydalanması için tereddüt oluşan durumlarda İŞKUR İl Müdürlüğümüz ve SGK İl Müdürlüğü personelinden bilgi alınabilecektir.

Bilgilerinize sunulur.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.