ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) SİNOP HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ


2024 Yılı Dhmi Sinop Havalimanı Müdürlüğü İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1206163

1-İdarenin

a) Adı

:

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) SİNOP HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Akliman Mevkii 57000 Bostancılı Köyü SİNOP MERKEZ/SİNOP

c) Telefon ve faks numarası

:

3682715609 - 3682715606

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

2024 Yılı Dhmi Sinop Havalimanı Müdürlüğü İçin Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.800.000 Kwh Elektrik enerjisi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

DHMİ Sinop Havalimanı Müdürlüğü

ç) Süresi/teslim tarihi

:

(Sözleşmenin imzalanıp, devir işlemlerinin tamamlanmasına müteakip, 31.12.2024 tarihine kadar.)

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme imzalandığı gün itibari ile

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

24.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

DHMİ Sinop Havalimanı Müdürlüğü Terminal Binası Konferans salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

EPDK ( Enerji Piyasası Denetleme Kurumu) tarafından yayınlanmış olan ve yürürlükteki "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği" ve "Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği"  çerçevesinde "Elektrik Toptan Satış Lisansı" veya "Perakende  Satış Lisansı" veya "Üretim Lisansı" larından birinin aslını veya noter onaylı suretini veya belge aslı idareye sunulup "Aslı idarece görülmüştür"onaylı suretini teklifleri vermeleri zorunludur.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan Alınmış Lisans Doğrultusunda Serbest Tüketicilere Elektrik Enerjisi Temini Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

1. Havalimanı elektrik bağlantı tarifesi O.G., Tek Terimli, Tek Zamanlı, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile diğer olup, sözleşmeye bu tarife ile başlanacaktır. Ancak, İdare istemesi halinde sözleşme dönemi içerisinde tarife değişikliği yapabilecektir. 2. İdareye ait serbest tüketici belgelerinin güncellenmesi dahil, tüm yasal prosedürün tamamlanması Tedarikçiye aittir. 3. Taraflar arasında imzalanacak sözleşme yürürlüğe girdikten sonra; elektrik enerjisinin alınıp satılmasının, Elektrik Piyasası Mevzuatı gereği mümkün olmayacağı ilgili resmi kurumlarca bildirildiği veya talep edildiği takdirde, sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Bu durumda tedarikçinin her ne nam ve ad altında olursa olsun tazminat isteme hakkı olmayacaktır. (Lisans, belge iptali, yasal değişiklikler vb.) 4. Çift terimli tarifede sözleşme gücünün aşılması durumunda, güç aşım bedeli idare tarafından ödenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01921574