İLAN
SİNOP BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MADDE 1-İHALENİN KONUSU:
     İlimiz  Merkez  Meydankapı Mahallesi  Bahçeyolu Sokakta bulunan Mülkiyeti  Belediyemize ait 1 adet dükkanın üç(3) yıllığına kiralanması  için 2886  Sayılı  Devlet  İhale   Kanununun 45.maddesi  gereği Açık Teklif  Usulü  ile ihale yapılacaktır.

MADDE 2- ŞARTNAMENİN NEREDEN VE HANGİ  ŞARTLARLA ALINACAĞI:
       Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisinden 250,00.-TL’sı bedelin ödenmesi  şartıyla alınabilir. Ancak şartname Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü  ihale servisinde  bedelsiz olarak görülebilir.    
                                                                                                                             
MADDE 3- İHALENİN USULÜ YER VE ZAMANI:

      İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık  Teklif Usulü ile  13/12/2023  tarihinde  Çarşamba  günü saat:14:00’de  Sinop  Belediyesi  Encümen Toplantı Salonunda İhale  Komisyonu (Belediye Encümeni) huzurunda yapılacaktır.


MADDE 4-  İŞİN TAHMİN EDİLEN BEDELİ,GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI:   
                          
MEYDANKAPI  MAHALLESİ  BAHÇEYOLU SOKAK
 

KİRALANACAK  BÖLÜM     ADETİ       AYLIK KİRA        3 YILLIK KİRA          GEÇİCİ TEMİNAT

    18 NOLU DÜKKAN           1 Adet      2.300,00.-TL         82.800,00.-TL             2.484,00.-TL 

      
MADDE 5-  İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR:  

         İhaleye  katılacaklar  2886  Sayılı  Devlet  İhale  Kanununun 5.maddesinde yazılı şartlara sahip olmalıdır.
         İhaleye katılacakların sunacağı belgeler:

          GERÇEK KİŞİLER:
   a)   Nüfus  cüzdan  fotokopisini,
   b)   Kanuni ikametgah belgesini,
   c)   Tebligat için  adres  beyanını,
   d)   Noter tasdikli imza sirküsünü,
   e)  Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren, Sinop Belediyesi Gelir Servisinden ve Su İşlerinden  alınacak  belgeyi,
    f)   İhaleye katılmaktan yasaklı olmadığına dair belgeyi,(internet üzerinden alınabilir.)     

   g)   Muhammen bedelin %3’ü oranında geçici teminatı
   h)   Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,
   ı)    Vekaleten katılanların noter tasdikli imza sirküsü ve vekaletnamesini, ihaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi,

             TÜZEL KİŞİLER:

    a) Tüzel  Kişilik adına ihaleye katılanın nüfus cüzdan  fotokopisini,
    b) Tüzel kişilik adına ihaleye katılabileceklerini veya teklifte bulunabileceklerini gösterir yetki belgesini, noter tasdikli vekaletnamesini ve imza sirkülerini, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsünü,
    c) Tüzel Kişiliğin kanuni ikametgah belgesini

    d) Tebligat için  adres  beyanını,

    e) Tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu ve siciline kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından   veya benzeri mesleki  kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil  kayıt  belgesini,
     f ) Tüzel kişiliğin Sinop Belediyesine borcu olmadığını gösteren Sinop Belediyesi Gelir Servisi ve Su İşlerinden alınan belgeyi,
     g) Muhammen bedelin  % 3’ü  oranında geçici  teminatı,
     h) İhaleye katılanın  ve tüzel  kişiliğin  ihaleye   katılmaktan  yasaklı  olmadığına  dair  belgeyi, (internet üzerinden alınabilir.)

     ı)    Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuzu,

     i)   Vekaleten katılanların  veya istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletnamesi ve   noter tasdikli imza sirküsünü ve ihaleden yasaklı olmadığına dair belgeyi,


               ORTAK GİRİŞİM :

  1.   İsteklilerin   ortak   girişim  olması  halinde  ortak  girişim  beyannamesi  ile  ortaklarca  imzalı  noter  tasdikli  ortaklık   sözleşmesini  ve  yukarıda  yazan belgeleri,

    İhale günü saat 13:00’e kadar Sinop Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü ihale servisine  teslim etmeleri gerekmektedir.  
            İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
            İlanen duyurulur.


                                                                                                                                                      Hüseyin MİNOĞLU
                                                                                                                                                      Belediye Başkan V.

#ilangovtr Basın No ILN01942467