DURAĞAN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALTINKAYA, AYDOĞAN VE KERPİÇ ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL AMENAJMAN PLANI VE HARİTALARININ YAPIM İŞLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURAĞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Altınkaya, Aydoğan ve Kerpiç Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Planı ve Haritalarının Yapım İşlerine ait Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/550812
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DURAĞAN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Buzluk Mah. Yusuf Kemal Tengirsek Cad. 82 57700 DURAĞAN/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası : 3684161007 - 3684161899
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Altınkaya, Aydoğan ve Kerpiç Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Amenajman Planı ve Haritalarının Yapım İşlerine ait Danışmanlık Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : İlgili Orman İşletme Şefliklerinin uygulama süresi biten Amenajman planına göre 62 706,90 hektar alana sahip orman amenajman planları. Arazide envanter çalışmalarından alınacak örnek alan sayısı 1005 adettir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü Altınkaya, Aydoğan ve Kerpiç Orman İşletme Şeflikleri
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 06.06.2024, işin bitiş tarihi 30.04.2025
d) İşe başlama tarihi : 06.06.2024

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.05.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Durağan Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı Odası Kat:1

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde
İhale Yetkinlik Belgesi-Gerçek Kişi isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler ; Gerçek kişi olması halinde; a) Gerçek kişinin Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Bürosu sahibi ve ortakları olmak şartıyla; ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş ?İhale yetkinlik belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.
İhale Yetkinlik Belgesi-Tüzel Kişi isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler Tüzel kişi olması halinde Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketi Tescil Belgesi veya Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık ve Orman Ürünleri Şirketi Tescil Belgesi ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda Orman Mühendisleri Odasından alınmış ve bu ihaleye konu iş için düzenlenmiş İhale yetkinlik belgesi Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı veya fonksiyonel orman amenajman planı veya orman amenajman planı hizmet alım işleri.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri/0,74
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN02023767