2023 YILI İŞÇİ GİYİM YARDIMI ALIMI
SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI İŞÇİ GİYİM YARDIMI ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2023/992363
1-İdarenin
a) Adı: SİNOP GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜKLERİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Gelincik Mah. Fatih Cad. Yeni Sok. No:11 57000 SİNOP MERKEZ/SİNOP
c) Telefon ve faks numarası: 3682605210 - 3682619555
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: 2023 YILI İŞÇİ GİYİM YARDIMI ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:         
İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde görev yapan sürekli işçi statüsünde çalışan işçilere 24 kalem kıyafet alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sözleşme imzalandıktan sonra idare tarafından verilen listede belirtilen İl Müdürlüğümüz ve bağlı birimlere teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi: Kıyafetler sözleşme başlama tarihinden itibaren 60 gün içinde teslim edilecektir
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 10.10.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İl Hizmet Binası Konferans Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
a)İhale komisyonu tarafından yapılacak teklif değerlendirme sonucunda;
Katılım ve yeterlilik belgeleri uygun olan ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren 1. firma ve 2. firmanın teklif ettikleri 24 kalem sürekli işçi kıyafeti için 1'er adet numune teslim etmek zorundadır.
b) Katılım ve yeterlilik belgeleri uygun olan isteklilerden; ihale komisyonunca belirtilen tarih ve saate kadar elden, posta veya kargo yolu ile ihale birimince tutanak karşılığı numuneler teslim alınacaktır. 
c) Numunelerin teslim şekli; numuneler üzerlerine isteklinin adı ve unvanı, birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen mal/iş kaleminin adı, birim teklif cetvelindeki sıra numarası ve markası belirtir bilgileri içerir etiket yapıştırılarak teslim edeceklerdir. 
ç) İhale sonucunda "Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif Sahibi" olarak karar verilen ve sözleşme imzalanan istekliye ait numuneler Muayene ve Kabul Komisyonu tutanakları imzalanıncaya; ''Ekonomik Açıdan En Avantajlı 2. Teklif Sahibi'' istekliye ait numuneler sözleşme imzalanıncaya kadar idaremizde muhafaza edilecektir. En avantajlı teklif sahibi istekliye ait numuneler Muayene ve Kabul Komisyonu tutanağının imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde; En Avantajlı 2. Teklif Sahibi istekliye ait numuneler sözleşme imzalanmasını müteakip 30 (otuz) gün içerisinde dilekçe ile idaremize başvuru yapıldığı takdirde firmalara teslim edilecektir. Söz konusu 30 (otuz) günlük süre sonrasında yapılacak numune teslim başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

#ilangovtr Basın No ILN01895208