Anayasa teklifinin kabulü demokrasiden vazgeçmektir

Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, Anayasa değişiklik teklifi ve başkanlık sisteminin kabulünün demokrasiyi yok edeceğini söyledi. Kandemir; “Bu haliyle mevcut anayasa teklifi, demokrasiden ve onun yerleşik kurumlarından vazgeçmek anlamını taşımaktadır” dedi.


Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, baro binasında düzenlediği toplantıda meclis oylamaları devam eden Anayasa değişikliği ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz Darbe girişimi ardından esen birlik ve beraberlik rüzgarlarının Anayasa değişikliği ve onun içerisinde bulunan başkanlık sistemi fikri ile birlikte sona erdiğini belirten Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, siyasette yaşanan bu gerginliğinin ülkenin her alanını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Kandemir; “Ülkemiz yıllardır süregelen terör belasının olumsuz etkilerini geride bıraktığımız 2016 yılında daha fazla hissetmiş, bununla beraber yıllardır devletin bütün kadrolarına sinsice sızan FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimine dur diyebilme başarısı göstermiştir.

Hain darbe girişiminin ardından ilk günlerde ülkemizde esen birlik ve beraberlik rüzgarları hepimizi umutlandırmış, toplumun her kesimince liyakat vurgusu yapılmıştır. Ne yazık ki bu güzel hava, samimi ilişkiler bir süre sonra bozulmuştur. Başkanlık sisteminin gündeme gelmesi bile Temmuz ayından sonra ortaya çıkan birlik ve beraberlik görüntülerini yok etmiştir. Bununla beraber ülke içerisinde bozulan ilişkiler, daha da sert söylemlerde bulunan siyasiler ülkedeki ekonomik güvenirliliği de zedelemiş ve dolar 5 ayda 83 kuruş artış göstermiştir. Pek çok fabrika üretimini ya durdurmuş ya da yarı yarıya azaltmıştır. Ülkede işsiz genç nüfusun sayısı 3.5 milyon kişi daha artmıştır” dedi.

TEK ADAM POLİTİKASI ÜLKE GÜVENİLİRLİĞİNİ ZEDELEYECEKTİR
Yapılması planlanan sistem değişikliği ile ülkenin her alanının tek elden yönetileceği bir dönemin başlayacağının altını çizen Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, böyle bir durumda ülkenin ekonomik ve sosyolojik güvenirliğinin de tehlikeye gireceğini ifade etti. Kandemir; “Ekonomik çöküş, olası bir sistem değişikliği ile sürekli hale gelecektir. Zira mevcut Anayasa tasarısı ile ülkedeki bütün gelişmeler, bütün atamalar, bütün iç ve dış politikalar bir kişinin fikirlerine dayanacaktır. Böyle bir sisteme sahip olan bir ülkenin ekonomik ve sosyolojik güvenirliğinden bahsetmek mümkün olmayacaktır. Anayasa’da 175. maddede,  “Anayasa değişikliklerinin gizli oylamayla yapılacağı” açık şekilde düzenlenmesine rağmen  İktidar partisi vekilleri tarafından  oylamanın açık yapılması yönünde beyanlarının dile getirilmesi, gizli oylama halinde fire vermemek adına, siyasi ahlakla bağdaşmayacak usullerle ne pahasına olursa olsun değişikliği geçirme çabalarına ilişkin haberlerin, basında yer almasını  ciddi endişe ile izlemekteyiz” diye konuştu. 

DEĞİŞİKLİKLE YAPILMAK İSTENEN ŞEY TEK ADAM SİSTEMİNİ GETİRMEK
Mecliste oylamaları devam eden anayasa değişikliği sistemini mevcut sistemlerle örtüşen bir kavramla tanımlamanın mümkün olmadığını ifade eden Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, değişiklikle yapılmak istenen asıl şeyin tek adam sistemini getirmek olduğunu söyledi. Kandemir; “Meclise 21 madde olarak sunulan değişiklik teklifinin  sunulmasını takip eden ilk günlerde üç maddesini geri çekmesi dahi bu tasarının alelacele oluşturulduğunu göstermiştir. Anayasa Değişikliğine ilişkin maddelerin gerekçelerine bir göz gezdirdiğimizde  gerekçe olarak adlandırılan satırların vasat, yetersiz cümlelerden ibaret olduğu anayasa değişiklik tasarısına gerçek gerekçeler bile bulunamadığı anlaşılmaktadır. Teklifin önerdiği sistemi mevcut sistemlerle örtüşen bir kavramla tanımlamak  mümkün değildir. Bir ad  konulması gerekirse getirilmek istenen sisteme tek adam sistemi denilebilir. Getirilmek istenen; yasama, yürütme ve yargıyı tek kişiye bağlayan, devletin kaderini bir kişinin iradesine teslim etmeyi öngören, denge ve denetim mekanizmalarını tamamen ortadan kaldıran, diktatörlüğe dönüşmesi kaçınılmaz olan antidemokratik bir başkanlık sistemidir.

Teklif bütün  olarak irdelendiğinde, Cumhurbaşkanına tanınan yetkiler ( Md 4-6-7-12-17 19/A) ve( Anayasa M 87-89- 89-116-146/ 154-155 ve 159) değişiklikleri ile birçok konuda TBMM ye ait yetkiler Cumhurbaşkanına devredilmekte halk iradesi / tek kişi iradesine teslim edilmektedir. Anayasa’nın 6 ve 7. Maddeleri  hiçbir kişi ya da kurumun kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını, yine Yasama yetkisinin Türk Milleti adına T.B.M.M.’de olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceğini emretmektedir. Oysa bu teklife “evet” denilmesi durumunda  Anayasa’ya ve millet iradesine aykırı olarak yasama yetkisi Cumhurbaşkanı’na devredilmektedir.

TBMM’nin denetleyicisi gibi yetkilerle donatılan Cumhurbaşkanlığı yürütmenin, yasamanın ve yargının adeta tek seçicisi ve mutlak hakimi işlevini üstlenmekte olup sonucu itibariyle hiçbir demokratik usul ve teamülle bağdaşmayan bu yönetim tarzının kabul edilebilir bir yanı yoktur” dedi.

YÜRÜTME TEK ELDEN İDARE EDİLECEK
Teklif  ile yürütmeyi temsil yetkisinin Cumhurbaşkanına devredileceğini belirten Sinop Barosu Başkanı Avukat Hicran Kandemir, böylelikle yürütmenin de tek elden yönetiminin sağlanacağını söyledi. Kandemir açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; “Teklif ile yönetim yetkisi tamamen Cumhurbaşkanına ait olup Başbakanlık ve Bakanlık ortadan kalkmaktadır. Cumhurbaşkanınca Bakan olarak atananların Cumhurbaşkanınca  her an görevden alınabilecek azledilebilecekleri düşünüldüğünde yürütmenin bu anlamda Bağımsızlığı, yansızlığı asla söz konusu olmayacağı gibi Cumhurbaşkanına/tek adama itaat esas olacak, devlet yönetiminde tek kişi söz sahibi olacaktır. Diğer yandan bakanların atanması ve görevden alınması tamamen Cumhurbaşkanına ait olmakla TBMM ye karşı sorumlulukları bulunmayacağı gibi Bakanlar da denetlenemez bir yönetici olarak kalacaklardır. Kaldı ki Cumhurbaşkanı hiçbir şekilde meclis tarafından denetlenemeyeceği gibi kimseye karşı da sorumlu tutulamayacaktır. Meclisin denetiminin etkisizleştirilmesi soru-gensoru gibi denetim mekanizmalarının kaldırılması ile birilikte Cumhurbaşkanının yasamayı veto ve kontrol yetkisi daha etkin bir içeriğe bürünmekle Kuvvetler ayrılığının ilk büyük organı TBMM doğrudan devre dışı bırakılmaktadır.( Md 19 Anayasa M 8)
Şüphesiz ki TBMM en etkisiz bırakacak değişiklik Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisinin tanınmasıdır. ( teklif 13 Anayasa 119) Bu durum Cumhurbaşkanına tek başına kanun yapma yetkisini vermektedir. Teklifin 9 maddesi ile Cumhurbaşkanı TBMM ortağı konumundadır. Meclisin yasama faaliyeti üzerinde Cumhurbaşkanının veto yetkisi de bulunmakla meclisin veto edilen bir yasayı kabul için salt çoğunluğa ( 301) ihtiyaç duyduğu gözetildiğinde Yürütmenin başının Yasama gücüne de ortak olacağı Egemenliğin millete ait olacağı ilkesi ortadan kalkacak halkın iradesi yerine kişinin irade öne çıkacaktır.
Diğer yandan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmiş bulunan meclisi fesih edebilmesi Yürütmenin tam anlamıyla yasamayı kontrol etmesidir.
Cumhurbaşkanının partili olacağı, partisi ile ilişiğinin kesilmeyeceği de yasada yer almakla Cumhurbaşkanının fesih yoluyla Muhalefeti dahi meclis dışında tutacağı düşünüldüğünde bu yetkilerin tamamen otoriter bir yönetimi meşrulaştırmaya yönelik olduğu açıktır. Savaş yıllarında dahi yetkilerini devretmeyen TBMM’nin bu değişiklikleri kabulü ve halk oylamasından geçmesi halinde Ülkemiz Tek adam yönetiminin önlenemez yükselişi ile karşı karşıya kalacak geriye edilgen, yasama ve denetim yetkisi elinden alınmış bir meclis kalacaktır. Meclisten güvenoyu almadan ve yemin etmeden görev yapacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacaklar, haklarında gensoru önergesi verilemeyecektir. Ancak TBMM ile bağlantısı kesilen, TBMM’ye karşı sorumlu olmayan bu kişiler yasama dokunulmazlığından yararlanacaklardır.
Şüphesiz ki Anayasa değişikliği teklifi ile en büyük yarayı alacak kurumların başında Yargı yer almaktadır. Her ne kadar teklifte yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığından söz edilmekte ise de Yüksek Yargıçların ve yargıyı yönetecek kurumların Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi yargıyı itaat eden- bağımlı ve Siyasal iktidarın emrine bağlı kılacaktır. ( Teklif  17 Anayasa 146 -154 -155 159) Teklifte 13 üyeden oluşacak HSYK’ nın 6 üyesinin doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmesi kalan 7 üyenin de Parti Başkanı sıfatıyla kontrolü altında tuttuğu meclisçe seçilecek olması Yönetimin siyasi anlayışına uygun bir yargı yapılanmasının önünü açacaktır. Adalet Bakanının ve Müsteşarın Kurulun doğal üyesi almasıyla da emir ve talimatla çalışan bir yargı sistemi eksiksiz olarak kurumsallaştırılmaktadır. (teklif  17 Anayasa 159)
Keza 15 üyeli Anayasa Mahkemesi üyelerinin 12 sinin bizzat Cumhurbaşkanı tarafından seçilmesi 3 ünün de yine Mecliste egemen olacak parti aracılığıyla  seçimi,  bu mahkemeyi de işlevsizleştirecektir.
Yüce divan sıfatını taşıyan bu mahkemenin ( teklif M 19 Anayasa Md.146 ) uyarınca kendilerini seçen Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve Bakanları objektif olarak yargılayabileceğinden söz etmek mümkün değildir. 
Danıştay Üyelerinin ¼ ünü seçen, Yargıtay başsavcısı ve başsavcı vekilini atayan Cumhurbaşkanının Partili olacağı, yürütmenin başı durumunda olacağı düşünüldüğünde Yargının ve Yargısal kurumların tüm seçicisinin Cumhurbaşkanı olacağı gerçeği karşısında yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı sözde kalacaktır.
Bu haliyle mevcut anayasa teklifi, demokrasiden ve onun yerleşik kurumlarından vazgeçmek anlamını taşımakta olup Anayasa değişikliği hakkındaki görüşlerimi saygılarımla sunarım.”

 


Kaynak: Vitrinhaber
banner468

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
BarokTurk - 1 yıl önce
pırıl pırıl aydınlık yüzler ülkemizin içinde bulunduğu şu zor günlerde ve baskı ortamında sesimiz oldunuz Allah hepimizin yardımcısı olsun.
Avatar
cem - 1 yıl önce
aferin çocuklar köyler sokaklara söyleyinde örümcek kafalılar neyin ne oldugunu bilsinler
Avatar
hoca...gürsel karataşaaaaa - 1 yıl önce
Ya arkadaş...siz hala akillanmadinizmi ya....bizler iyiki onlari yapmişizki laiklige sahip cikmişizki ülkeyi kurtarmişiz...50 yildann beri yapamadiklarini 10 yil iktidarda kaldiniz siz yaptirdiniz...SONUÇ: bir gecede300 insan katledildi...meclis bombalandi...ve en berbati igrenç olani 120 teröristin hala mecliste oldugunun soylenmesi...edep yahu...edep yahu...yazacak cok şey varda biat edenler anlayamaz...ancak düşünenler ve sorgulayanlar anlar...o demokrasi bir gün sanada lazim olacak yazar efendi...şimdi yazabiliyorsan cumhuriyetin laikligin demokrasinin ATATÜRK ün sayesinde yazabiliyorsun...insaf biraz insaf....
Misafir Avatar
hoca - 1 yıl önce @hoca...gürsel karataşaaaaa
ha unutmadan.....adımı soyadımı neden yazmadım..........onuda sen bul bakalım.................bulursan bu ülkenin gerçeklerini de biliyor bu yazar bey deyip tüm yazdıklarım için özür dileyeceğim..........(anladın anladın)
Misafir Avatar
gürsel karataş - 1 yıl önce @hoca...gürsel karataşaaaaa
ayrıca yazına bakınca 15 temmuz darbe girişimininin başarısız olduğuna bayağı üzülmüşsün bir gecede 300 kişi öldü diyorsun ölmediler şehit oldular lakin siz şehitlik nedir bilmezsiniz çanakkaledede 300 000 şehit vermiştik unutma ismini gizleyen kişi
Misafir Avatar
gürsel karataş - 1 yıl önce @hoca...gürsel karataşaaaaa
şimdi yazabiliyorsan diyorsun demekki ülkemizde özgürlükler yerleşmiş herkes fikirlerini açıkca yazabiliyor lakin yazın tehtid kokuyor demekki es kaza iktidar olsanız nefes bile aldırmayacasınız bize yıllarca yaptığınız zulumleri devam ettireceksiniz dua edin bizler kinci değiliz inancımız insanların haklarını koruma altına almış siz bilseydiniz şimdi çok farklı düşünürdünüz cehaletiniz kalbinizi karartmış
Misafir Avatar
gürsel karataş - 1 yıl önce @hoca...gürsel karataşaaaaa
gerçek adını dahi yazmaktan imtina ediyorsun ne olduğun belli değil ülkeyi üç kuruşa muhtaç ettiğiniz deprem yardımlarıyla memur maşı ödediğiniz günleri unutmadık kendiniz gibi olmayana tahammülünüz yok insanlık namına yapabileceğiniz hiç bir şey yok eğer eğitimciyseniz yıllarca neden geri kaldığımızı daha iyi anlıyorum şimdi sizin eğittikleriniz uçurtma bile uçaramaz anca abuk subuk yorum yaparsınız önce gerçek adını soyadını yazda ne olduğunu bilelim şimdi uza anca gidersin
Avatar
GERÇEK - 1 yıl önce
Sürekli kandırıldık deyip milleti kandıranlara hala kananlar CUMHURİYET VE M KEMAL ATATÜRK düşmanlarıdır.
Avatar
GERÇEK - 1 yıl önce
Tarafsızlık yemini edip yeminini yiyenlere sahip çıkanlar gerçek müslümanlara iftira atmaktan korkmayanlar dinimizi cikarları için kullananlardır.
Avatar
gürsel karataş - 1 yıl önce
yapma ya sizin demokrasi anlayışınız zulm etmekten geçiyor unutmayın okullara sokmadığınız çocuklarımızı başı kapalı diye tedavi etmediğiniz için ölen hastaları unutmadık sizin gibi giyinmedikleri sizin gibi içmedikleri için milleti aşşağıladığınızı unutmadık 14 yıldır ne elinizden içki kadehi alındı nede zorna camilere sokuldunuz hadi ordan demokrasiymiş.
Misafir Avatar
hoca - 1 yıl önce @gürsel karataş
FİKİRLERİNLE DEMOKRASİYLE GEL........LAF EBELİĞİNİ BIRAK......BİRDE ANLAYAMADIĞIM BİZ KİMİZDE DEPREM YARDIMIYLA MEMUR MAAŞI ÖDEMİŞİZ???????????????????İKİNCİSİ EĞİTİMDEN BAHSETMİŞSİNİZ....HADİ BİZ İYİ EĞİTİMCİ DEĞİLİZ KABUL ETTİK.....15 YILDAN BERİ EĞİTİMDE NERDEN NEREYE GELDİĞİMİZ DAHA doğrusu gelemediğimiz ortada.....örnek:pisa sonuçları.......birde 15 sene önceki pisa sonuçlarına bakmanızı öneririm.......
Avatar
memo - 1 yıl önce
Chp güdümündeki sinop barosu yine siyaset yapmış, siz gidin hukuk konuşun becerebilirseniz insanlara yardım edin siyaseti siyasetciye bırakın, çokta meraklıysanız siyasetini yaptığınız partiden aday olun.
Avatar
hoca...gürsel karataşaaaaa - 1 yıl önce
Herkes yazamiyor bayım...cezaevlerine bir bak....saygilar....ne darbe ne dikta yaşasin tam bagimsiz TURKİYE